APTOMAT NỔI LOTUSt-khối-trắng-10A-1.jpg
Aptomat nổi màu trắng 1 pha 10A
 • Dòng tối đa: 10 Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Trắng
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
icon sticker
Model: NT50-1P10A.T
Giá bán lẻ đề xuất: 47.500 VNĐ
t-khối-trắng-15A-1.jpg
Aptomat nổi màu trắng 1 pha 15A
 • Dòng tối đa: 15 Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Trắng
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
icon sticker
Model: NT50-1P15A.T
Giá bán lẻ đề xuất: 47.500 VNĐ
At-khối-trắng-20A-1.jpg
Aptomat nổi màu trắng 1 pha 20A
 • Dòng tối đa: 20 Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Trắng
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
icon sticker
Model: NT50-1P20A.T
Giá bán lẻ đề xuất: 47.500 VNĐ
t-khối-trắng-25A-1.jpg
Aptomat nổi màu trắng 1 pha 25A
 • Dòng tối đa: 25 Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Trắng
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
icon sticker
Model: NT50-1P25A.T
Giá bán lẻ đề xuất: 47.500 VNĐ
t-khối-trắng-30A-1.jpg
Aptomat nổi màu trắng 1 pha 30A
 • Dòng tối đa: 30 Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Trắng
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
Model: NT50-1P30A.T
Giá bán lẻ đề xuất: 47.500 VNĐ
At-khối-trắng-40A-1.jpg
Aptomat nổi màu trắng 1 pha 40A
 • Dòng tối đa: 40 Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Trắng
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
Model: NT50-1P40A.T
Giá bán lẻ đề xuất: 47.500 VNĐ
t-khối-đen-10A-1.jpg
Aptomat nổi màu đen 1 pha 10A
 • Dòng tối đa: 10 Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Đen
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
Model: NT50-1P10A.Đ
Giá bán lẻ đề xuất: 44.100 VNĐ
t-khối-đen-10A-1.jpg
Aptomat nổi màu đen 1 pha 15A
 • Dòng tối đa: 15 Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Đen
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
Model: NT50-1P15A.Đ
Giá bán lẻ đề xuất: 44.100 VNĐ
t-khối-đen-20A-1.jpg
Aptomat nổi màu đen 1 pha 20A
 • Dòng tối đa: 20 Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Đen
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
Model: NT50-1P20A.Đ
Giá bán lẻ đề xuất: 44.100 VNĐ
At-khối-đen-25A-1.jpg
Aptomat nổi màu đen 1 pha 25A
 • Dòng tối đa: 25 Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Đen
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
Model: NT50-1P25A.Đ
Giá bán lẻ đề xuất: 44.100 VNĐ
 • Trang 1 trên 2
 • 1
 • 2